NO.599 齒輪兒

9/21/2013

 
图片

訓練家文緒處領養。

NO.599 齒輪兒

9/21/2013

 
图片

訓練家文緒處領養。

 
图片
岩石
在廢棄電廠地道捕獲。

NO.599 齒輪兒

8/26/2013

 
图片

訓練家琉亞所贈送照顧。

NO.599 齒輪兒

8/25/2013

 
图片

在琦羅山山洞捕獲。

 
图片

2013-08-03 黑鑽九世的堂弟在5號沙灘給了一顆蛋。

孵化。

 
图片

在遺跡山谷捕獲。

NO.599 齒輪兒

6/25/2013

 
图片

訓練家結人處領養。

NO.601 齒輪怪

5/25/2013

 
图片

於野生原野區【荒地×重複球】處捕獲。

NO.081 小磁怪

5/17/2013

 
图片
電 鋼
訓練家布萊茲處領養。