NO.163 咕咕 (♂)

10/11/2013

 
图片
一般 飛行
在脈流鎮附近森林捕獲。

 
 
图片

訓練家貓村久夜處收養照顧。

 
 
图片

在31號草原捕獲。

 
 
图片

在38號道路捕獲。

 
 
图片

在霜碎市郊區捕獲。

 
 
图片
格鬥
在40號道路的工地捕獲。

 
 
图片

在冰鑽洞窟附近結冰的水漥捕獲。

 
 
图片

在雷鼓市捕獲。

 
 
图片

在翡翠河岸捕獲。

 
 
图片
一般 飛行
2013-07-23 於訓練家涅路托付照顧。

進化。