NO.100 雷電球

4/26/2013

 
图片

訓練家特伊所贈送。

 

NO.436 銅鏡怪

4/24/2013

 
图片
超能力
用NO.621 赤面龍 (♀) 與訓練家羽.天拉依爾交換獲得。 

 

NO.120 海星星

4/23/2013

 
图片

訓練家雷巡處領養。

 

NO.600 齒輪組

4/20/2013

 
图片

2013-04-14 用NO.574 哥德寶寶 (♀) 與訓練家克里斯交換獲得。
於進化之森從 NO.599 齒輪兒進化。