NO.599 齒輪兒

09/21/2013

 
图片

訓練家文緒處領養。

 

NO.599 齒輪兒

09/21/2013

 
图片

訓練家文緒處領養。

 

NO.599 齒輪兒

08/26/2013

 
图片

訓練家琉亞所贈送照顧。

 

NO.599 齒輪兒

08/25/2013

 
图片

在琦羅山山洞捕獲。

 

NO.599 齒輪兒

06/25/2013

 
图片

訓練家結人處領養。

 
 
图片

在冰鑽洞窟捕獲。

 
 
图片
超能力
用 NO.351 漂浮泡泡 (♂) 與訓練家朗德爾交換獲得。

 

NO.601 齒輪怪

05/25/2013

 
图片

於野生原野區【荒地×重複球】處捕獲。

 

NO.081 小磁怪

05/17/2013

 
图片
電 鋼
訓練家布萊茲處領養。

 

NO.132 百變怪 

05/08/2013

 
图片
一般
訓練家雷巡贈送。